Publicaties

Boeken

... en met orde

De Generale Synode 2019 heeft belangrijke besluiten genomen inzake de tekst van onze kerkorde (DKO) en ook over een geactualiseerde Appelregeling (die in de plaats komt van 'In goede Orde'). In opdracht van de synode is door het deputaatschap Kerkrecht een uitgave gereed gemaakt waarin deze nieuwe versie van de DKO, de herziene Appelregeling en nog enige kerkordelijke zaken zijn opgenomen (zoals een bijgestelde versie van het statuut van ons kerkverband, het nieuwe ondertekeningsformulier voor ambtsdragers en een vernieuwde uitgave van het reglement kerkvisitatie).

Boek aanschaffen PDF bestand downloaden

De heilige huwelijke staat

De visie op het huwelijk verandert. Echtscheiding is aan de orde van de dag. Is het bijbels verantwoord dat iemand na een definitieve breuk opnieuw trouwt? Het is voor iedereen van het grootste belang na te gaan wat de Bijbel daarover zegt. Het huwelijksverbond is volgens Gods Woord vast en onverbreekbaar. Dat staat haaks op de geest van de tijd. In het laatste der dagen zal – volgens Jezus’ eigen woorden in Mattheüs 24 – de liefde van velen verkouden. Maar zelfs ook waar dat gebeurt, blijft de eis van trouw aan elkaar. Temidden van alle verwarring moeten we eerbiedig blijven luisteren naar de Heilige Schrift. Daar rust zegen op. Dat is niet de gemakkelijkste weg, maar wel een heilzame. Het luisteren naar de Heilige Schrift is vooral ook van belang als het gaat om de vraag wanneer hertrouwen na huwelijksontbinding mogelijk is. De heilige huwelijke staat is als rapport aanvaard door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten in het voorjaar van 2008. De Generale Synode van 2019 heeft (op enkele onderdelen) besloten tot herziening van de tekst van deze uitgave. Dit boekje is inmiddels gereed en voor kerkenraden te bestellen.

Boek online lezen PDF bestand downloaden

Kerkelijke tucht rond echtscheiding

Deze handreiking beschrijft enige facetten van het pastoraat en de tucht rondom echtscheiding. Ze is mede voortgekomen uit vragen die gesteld zijn op of na de ambtsdragersbijeenkomsten. Deze ambtsdragersbijeenkomsten zijn gehouden in 2009 en 2010. Het door de Generale Synode aanvaarde rapport “De heilige huwelijke staat” is tijdens deze bijeenkomsten toegelicht.

Deze handreiking is op de Generale Synode van 2022/23 opnieuw vastgesteld.

PDF bestand downloaden

Kerkvisitatie & de consulent

Uitgegeven door het Deputaatschap Kerkrecht van de Gereformeerde Gemeenten (herziene versie 2019). Een handzaam boekje met het reglement voor de kerkvisitatie en een beschrijving van taken en plichten van een consulent.

Boekje aanschaffen PDF bestand downloaden

De grenzen van het ambtsgeheim Kerkelijke handreiking voor ambtsdragers

Aan ambtsdragers worden in pastorale contacten met gemeenteleden, ook persoonlijke en daarmee vertrouwelijke zaken meegedeeld. Op grond van de vertrouwensrelatie behoren zij deze geheim te houden. Wat houdt dit ambtsgeheim precies in? Deze brochure helpt ambtsdragers antwoorden te geven over dit onderwerp. Deze brochure heeft geen kerkelijk gezag.

PDF bestand downloaden

De tucht in de kerke Christi

Een 'opstelletje over de tucht' van de hand van ds. G.H. Kersten. Dit heeft hij geschreven als een reactie op wat hij tegenkwam aan problemen rondom de uitoefening van de tucht in de gemeenten.

PDF bestand downloaden

Enkele gedachten over de kerkelijke tucht

Een artikelen serie geschreven door ds. G.J. van Aalst over de kerkelijke tucht. Deze serie is gepubliceerd in de Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, in de periode februari/maart 2010.

Artikelen serie lezen PDF bestand downloaden

Hantering en waardering van kerkorde en kerkrecht

Deze serie artikelen is geschreven door ds. M. Golverdingen (1941-2019), destijds predikant te Boskoop. Sommige onderdelen zijn niet meer up-to-date als gevolg van de invoering van de herziene kerkorde en appelregeling in 2019. De meest recente informatie hierover is op deze website te vinden. Deze serie is gepubliceerd in de Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, in de periode november/december 2003.

Artikelen serie lezen PDF bestand downloaden

Formulieren

Compleet boekje met alle formulieren

Alle formulieren in een handig boekje. Te downloaden als een PDF.

Download PDF

Attestatie - gezin

Attestatie voor een gezin met man, vrouw en kinderen.

Download Word bestand

Attestatie - man en vrouw

Attestatie voor een echtpaar met man en vrouw.

Download Word bestand

Attestatie - lid

Attestatie voor één lid van de gemeente.

Download Word bestand

Attestatie - brief kerkenraad

Kennisgevingsbrief tussen kerkenraden bij afgifte van een attestatie.

Download Word bestand

Bewijs van lidmaatschap - gezin

Bewijs van lidmaatschap voor een gezin met man, vrouw en kinderen.

Download Word bestand

Bewijs van lidmaatschap - man en vrouw

Bewijs van lidmaatschap voor een echtpaar met man en vrouw.

Download Word bestand

Bewijs van lidmaatschap - lid

Bewijs van lidmaatschap voor één lid van de gemeente.

Download Word bestand

Doopbewijs

Doopbewijs voor een dooplid van de gemeente.

Download Word bestand

Begeleidende brief voor doopbewijs

Begeleidende brief van de kerkenraad voor bij het doopbewijs.

Download Word bestand

Akte van losmaking

Akte van losmaking voor een predikant wegens beroep naar een andere gemeente.

Download Word bestand

Akte van losmaking uit actieve dienst

Akte van losmaking voor een predikant wegens emeritaatsaanvraag.

Download Word bestand

Emeritaatsverklaring

Emeritaatsverklaring van de classis voor een predikant.

Download Word bestand

Beroepsbrief - predikant

Beroepsbrief voor het beroepen van een predikant.

Download Word bestand

Beroepsbrief - kandidaat

Beroepsbrief voor het beroepen van een door het curatorium beroepbaar gestelde kandidaat.

Download Word bestand

Lastbrief - toelating tot ambt van predikant

Lastbrief van de classis bij het toelaten van een kandidaat tot predikant in de volle bediening van Goddelijke Woord en de heilige sacramenten.

Download Word bestand

Lastbrief - van de kerkenraad

Lastbrief van de kerkenraad voor de afgevaardigden naar de classis.

Download Word bestand

Lastbrief - van de classis

Lastbrief van de classis voor de afgevaardigden naar de Particuliere Synode.

Download Word bestand

Lastbrief - van de Particuliere Synode

Lastbrief van de Particuliere Synode voor de afgevaardigden naar de Generale Synode.

Download Word bestand