3. Het college van visitatoren

Naast de gewone kerkvisitatie geeft het door de Generale Synode van 2019 vastgestelde artikel 44, lid 2, aan dat een door de classis te benoemen college van visitatoren betrokken kan worden bij hetgeen zich in een kerkenraad en/of gemeente voordoet.

De DKO van 1619 ging kennelijk uit van een permanent college van visitatoren, zoals dat ook het geval is bij artikel 48 en 49. Dit is in de loop der tijd echter weggesleten. Bij de aanpassing van 2019 is besloten weer terug te gaan naar deze bredere invulling van de taak van de kerkvisitatoren, zodat zij in de periode tussen de gebruikelijke visitaties de kerkenraden met raad en daad kunnen bijstaan.

Het college van visitatoren bestaat uit door de classis te benoemen classispredikanten en enige ouderlingen.

Dit college kan gevraagd worden bij moeilijke situaties zoals aangegeven in het artikel en in de toelichting. Eerst dient echter steeds de consulent geraadpleegd te worden. Vervolgens kan ook een beroep op genoemd college gedaan worden. Door inschakeling van dit college kan hopelijk voorkomen worden dat er een appel ingediend wordt. Bij een appel worden immers tegenstellingen snel geformaliseerd en kan het gevaar van juridisering ontstaan. Door inschakeling van visitatoren is het de bedoeling zaken meer in broederlijke zin te behartigen en onder de zegen des Heeren tot verbetering en oplossing te mogen brengen.

De kerkenraad of de consulent kan een beroep op visitatoren doen in moeilijke situaties, hetzij deze de kerkenraad intern betreffen of meer (de) gemeente(leden), dan wel aangelegenheden tussen kerkenraad en een gemeentelid c.q. gemeenteleden. Gewoonlijk dient dan eerst een beroep gedaan te worden op de consulent. Wanneer zo echter geen oplossing verkregen wordt, kan een beroep gedaan worden op dit college.

Ook een individueel kerkenraadslid of een gemeentelid kan zijn kerkenraad verzoeken een beroep te mogen doen op het college, mits hij zijn zaak met de kerkenraad reeds een en andermaal heeft besproken, maar niet tot een oplossing kwam. Het college biedt een luisterend oor en kan in overleg treden met de kerkenraad of anderszins adviseren.