5. Tucht over ambtsdragers

5.1. Afzetten of schorsen van ambtsdragers

Als een ambtsdrager zodanig heeft gezondigd dat de kerkenraad hem overeenkomstig de artikelen 71 tot en met 78 van de Dordtse Kerkorde onder censuur zou moeten zetten, brengt dat voor ouderlingen en diakenen altijd afzetting mee. Voor predikanten leidt de bedoelde censuur tot schorsing.

  1. Ouderlingen en diakenen houden door afzetting op ambtsdrager te zijn. Predikanten blijven bij schorsing ambtsdrager, maar mogen hun dienstwerk tot nader order niet uitoefenen.

  2. Een besluit tot het afzetten of schorsen van een ambtsdrager moet genomen worden door de kerkenraad samen met de kerkenraad van een door de classis aangewezen naburige gemeente. De kerkenraden beraadslagen gezamenlijk en beslissen afzonderlijk over de afzetting of schorsing.

  3. Als een ambtsdrager censurabel is overeenkomstig de artikelen 71 tot en met 78 van de Dordtse Kerkorde, heeft volgens artikel 79 eerst afzetting of schorsing plaats. Daarna  is sprake van tuchtoefening overeenkomstig de voorgaande paragrafen.

Toelichting

5.2. Tucht en pastoraat na schorsing van een predikant

Zoals bij elk ander lid van de gemeente is er bij het uitoefenen van censuur over een predikant sprake van vermaning en pastoraat.

  1. Twee speciaal voor dit doel aangewezen leden van de eigen kerkenraad vermanen de door de dubbele kerkenraad geschorste predikant.

  2. De twee tot vermaning aangewezen kerkenraadsleden behartigen niet het pastoraat over de geschorste predikant.

  3. De kerkenraad kan het besluit nemen om zich in de pastorale verzorging te laten bijstaan door een predikant die niet bij de dubbele kerkenraad betrokken was.

  4. Degenen die de pastorale zorg over de geschorste predikant op zich namen, doen niet zonder diens toestemming mededelingen uit de pastorale gesprekken.

  5. Degenen die de pastorale zorg over de geschorste predikant op zich namen, zijn bevoegd om voorstellen te doen die de goede verhouding tussen de kerkenraad en de geschorste predikant zouden kunnen bevorderen.

Toelichting

5.3. Beslissing van de classis over het al of niet afzetten van een predikant

Over het afzetten van een predikant kan alleen de classis beslissen, gehoord hebbende de deputaten naar artikel 49 DKO.

  1. Het schorsen van een predikant dient slechts om aan te geven dat de classis en niet de dubbele kerkenraad bevoegd is om te beslissen over het afzetten van predikanten.

  2. Indien tegen deze beslissingen van een classis appel wordt ingediend bij een particuliere synode, heeft dit een opschortende, dus vertragende werking terzake van verdere definitieve uitspraken over de status van de predikant. Dit in afwachting van een uitspraak van de particuliere synode.

Toelichting