6. Samenvatting van de tucht

Schematisch overzicht van de kerkelijke tucht

1. Onderlinge vermaning (bij heimelijke zonden)

Handelen naar Mattheüs 18:

 1. onder vier ogen

 2. bij volharding in de zonden: met een of twee getuigen

 3. bij uitblijven van berouw: naar de kerkenraad

Onderzoek door kerkenraad:

 1. eventueel afhouding van het Heilig Avondmaal (als ordemaatregel)

 2. geen bevooroordeling

 3. hoor en wederhoor

 4. indien daartoe besloten: bijstand door een ‘mond’ of voorspraak

 5. toegankelijkheid van de relevante stukken

 6. besluiten, met redenen omkleed, zo mogelijk mondeling mededelen, maar zeker schriftelijk bevestigen

 7. de mogelijkheid van appel vermelden en de weg daartoe uitleggen (inclusief de geldende termijnen)

 8. pastorale begeleiding bieden.

Toelichting

2. Ambtelijke vermaan en stille censuur

Stille censuur, bestaande uit:

 1. vermaningen

 2. afhouden van het Heilig  Avondmaal

 3. afhouden van de Heilige Doop

 4. geen actief of passief stemrecht 

De stille censuur kan lang duren als er enige hoop is op berouw en betering. In een aantal gevallen is de censuur het uiterste middel. Ze kan een leven lang duren.

Toelichting

3. Ambtelijk vermaan: afsnijding in drie trappen

De afsnijding geschiedt in drie trappen of fasen en is ook een zaak van de gemeente.

1e trap:

 1. zonde genoemd, zondaar niet

 2. gemeente oproepen tot gebed 

2e trap:

 1. eerst advies van de classis (geen onderzoek door de classis; de classis adviseert op grond van het verzoek van de kerkenraad)

 2. zonde en zondaar genoemd

 3. gemeente oproepen voor de zondaar te bidden en hem in liefde aan te spreken 

3e trap:

 1. besluit tot afsnijding bekendmaken; (inkeer nog mogelijk; appel mogelijk)

 2. afsnijding zelf door middel van het lezen van het formulier

Mededeling aan betrokkene bij elke stap: mondeling met schriftelijke bevestiging, met mogelijkheid van appel op de classis en pastoraal vermaan.

Toelichting