Deputaatschap Kerkrecht
van de Gereformeerde Gemeenten

Welkom op de website gergemkerkrecht.nl

In de kerk gaat het allereerst om het Woord des Heeren en de verkondiging daarvan. Daarbij zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften van grote waarde. Deze zijn immers op de Schrift gegrond.

Het is van belang dat het kerkelijke leven ordelijk plaatsvindt in de lijn van Schrift en belijdenis. Daartoe is er de kerkorde en zijn er kerkordelijke bepalingen. Op deze site zijn allerlei kerkordelijke zaken te vinden.

De Dordtse Kerkorde (DKO) is een belangrijk document omtrent de kerkregering. Op deze site staat de versie van de DKO die door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten van 2019 is vastgesteld. Deze heeft dus synodaal gezag. Datzelfde geldt voor de Appelregeling. De ingangsdatum van de nieuwe DKO en Appelregeling is 1 april 2021.

De toelichtingen bij de DKO en bij de Appelregeling hebben niet hetzelfde kerkelijke gezag, want deze zijn niet door de Generale Synode vastgesteld. De toelichtingen zijn gegeven door het deputaatschap Kerkrecht.

Andere bijdragen op deze site hebben geen kerkelijk gezag. Inhoud van artikelen is een verantwoordelijkheid van de auteur. Wanneer op deze site bepaalde vragen van een antwoord zijn voorzien, kan daaraan ook geen enkel kerkelijk gezag worden ontleend.

Het is goed dat men van dit onderscheid weet wanneer men kennis neemt van wat op deze site te vinden is.

Tenslotte wordt opgemerkt dat het mandaat van het deputaatschap bepaalt dat het deputaatschap ingesteld is om kerkelijke vergaderingen te adviseren. De beslissingen worden genomen door de kerkelijke vergaderingen.  

Deputaatschap Kerkrecht

Samenstelling

Ds. P. Mulder - Voorzitter
A.G. Bregman (Naaldwijk) - Secretaris
Ds. A.P. Baaijens - Deputaat
Ds. J.M.D. de Heer - Deputaat
M.J.W. Hoek (Gouda) - Deputaat
Ds. R.A.M. Visser - Deputaat
P. van Wijhe (Rilland) - Deputaat

Mandaat

Het Deputaatschap Kerkrecht heeft als taak:

  • Het stimuleren van de bezinning op de eigen aard van het gereformeerde kerkrecht;

  • Het geven van voorlichting aan kerkenraden over de toepassing van het kerkrecht;

  • Het adviseren van kerkenraden en andere kerkelijke organen en instanties over de toepassing van het kerkrecht in concrete gevallen;

  • Het bewaken van en het waar nodig doen van voorstellen ter actualisering van de Handleiding en toelichting bij de kerkelijke rechtsgang (“...en met orde”).